PIERWSZE KROKI PODRÓŻNEGO

 

PODRÓŻNY

PODRÓŻNY jest to osoba fizyczna, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. PODRÓŻNY ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium RP lub innego państwa członkowskiego, które następnie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym z obszaru Unii Europejskiej w bagażu osobistym tego PODRÓŻNEGO – art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 545 – (tekst jednolity – Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

 

ZAKUP TOWARUZAKUP TOWARU

Zakupu towarów w systemie TAX FREE można dokonać tylko w placówkach handlowych oznakowanych poniższym znakiem – art. 127 ust. 4 pkt. 3 ustawy):

 

 

                                                                                                           TAX FREE for Tourists

W takim sklepie SPRZEDAWCA jest zobowiązany zapewnić PODRÓŻNEMU pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim - art. 127 ust. 4 pkt. 2 ustawy).

PODRÓŻNY, który dokonał u SPRZEDAWCY zakupu towarów na terenie RP ma prawo do otrzymania dokumentu TAX FREE, w którym będą zapisane wszystkie zakupione towary. Dokument TAX FREE musi być wystawiony w dniu dokonania sprzedaży towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany paragon z kasy rejestrującej. Zgodnie z przepisami zwrot zapłaconego podatku VAT przysługuje od wszystkich towarów zakupionych na terenie kraju z wyjątkiem paliw silnikowych – art. 126 ust. 3 ustawy. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, przy której PODRÓŻNY może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł – (Dz.U. 2017. 1248).

 

eUsługa - Zgłoszenie elektroniczne Tax Free

eUsługa - Zgłoszenie elektroniczne Tax Free

Krajowa Administracja Skarbowa RP dbając o poprawę szybkości obsługi PODRÓŻNYCH wywożących towary z wykorzystaniem dokumentów TAX FREE, od 2012r. wprowadziła możliwość wcześniejszego ich zgłoszenia do Systemu Informatycznego „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Jest to rozwiązanie działające tylko w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PODRÓŻNY, korzystając ze specjalnego formularza może samodzielnie dokonać zgłoszenia uprzednio zakupionych i wywożonych towarów, co znacząco wpłynie na skrócenie czasu obsługi takiego zgłoszenia. Opis postępowania oraz wirtualny formularz przeznaczony do zgłaszania dokumentów TAX FREE przez PODRÓŻNEGO jest dostępny na stronie www.granica.gov.pl w zakładce TAX FREE.

 

 

Wywóz towaruWywóz towaru

PODRÓŻNY zakupiony towar musi wywieźć z obszaru Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu - art. 128 ust. 1 ustawy. Wywóz towaru powinien być zrealizowany przez przejście graniczne (drogowe, kolejowe, lotnisko lub morskie) zlokalizowane w którymkolwiek z państw członkowskich. Na przejściu granicznym właściwy URZĄD CELNY dokona potwierdzenia faktu wywozu towarów na dokumencie TAX FREE z terytorium Unii Europejskiej. Celem potwierdzenia wywozu PODRÓŻNY winien zgłosić wywożony towar funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej oraz przedłożyć dokument TAX FREE wraz z paszportem lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość PODRÓŻNEGO – 128 ust. 3 ustawy. W przypadku gdy PODRÓŻNY wywozi nie wszystkie pozycje towarowe zawarte w dokumencie TAX FREE, to jest on bezwzględnie zobowiązany do poinformowania funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej o brakujących towarach przed rozpoczęciem odprawy celnej . Funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących PODRÓŻNEGO, zawartych w dokumencie TAX FREE, z danymi z dokumentu stwierdzającego tożsamość może przed potwierdzeniem wywozu przeprowadzić rewizję celną wywożonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgłoszonym towarem a towarem faktycznie wywożonym (np. brak towaru) PODRÓŻNY będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

W przypadku gdy PODRÓŻNY opuścił terytorium Unii Europejskiej przez przejście graniczne zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. LITWA), zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument TAX FREE został potwierdzony przez URZĄD CELNY, przez który towary zostały faktycznie wywiezione z terytorium Unii Europejskiej (w tym przypadku – litewski organ celny) – art. 128 ust. 5 ustawy. Należy przy tym pamiętać, iż nie ma określonego, uniwersalnego sposobu potwierdzania przedkładanych dokumentów TAX FREE organom celnym, który obowiązywałby we wszystkich państwach członkowskich UE. Sposoby potwierdzania wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE oraz rodzaje stosowanych stempli i pieczęci są unormowane w przepisach wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich (zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Rady wzory pieczęci służące do potwierdzania dokumentów TAX FREE są przekazywane Komisji przez poszczególne państwa członkowskie). Przykładowo do potwierdzenia wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE przez przejścia graniczne zlokalizowane na terytorium RP używany jest stempel „VAT-ZWROT” oraz pieczęć „Polska – Cło“. Wzór stempla został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. - tekst jednolity z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 426 z późniejszymi zmianami). Natomiast wzór pieczęci „Polska – Cło” został określony w § 3 Zarządzenia Ministra Finansów Nr 41 z dnia 23 września 2010r. tekst jednolity (Dz. Urz. MF. z 2014 r. poz. 22).

 

Zwrot podatku VATZwrot podatku VAT

Podatek PODRÓŻNEMU może być zwrócony przez SPRZEDAWCĘ w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru lub przez podmiot gospodarczy, który usługowo zajmuje się zwrotem podatku (pośrednika). Zwrot podatku VAT jest realizowany w złotych (PLN) i może być dokonany w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej – art. 127 ust. 5 ustawy. Sprzedawca oraz pośrednik mają prawo do pobrania od PODRÓŻNEGO prowizji od zwracanej kwoty podatku – art. 128 ust. 6 ustawy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż SPRZEDAWCA, w przeciwieństwie do pośrednika, ma prawo do zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów, które zostały przez niego sprzedane PODRÓŻNEMU. Aby uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT PODRÓŻNY musi dostarczyć SPRZEDAWCY dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy – art. 129 ust. 2 ustawy.