Gwarancja: Wszystkie towary zakupione w sklepie savor.pl są fabrycznie nowe, objęte 12-miesięczną gwarancją od momentu zakupu towaru. Gwarancja, może obejmować, również inny okres, który jest uzależniony od rodzaju towaru.

Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. 

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach, zawarte są każdorazowo w opisie danego towaru oraz na kartach / drukach gwarancyjnych towarów dostarczanych Klientowi wraz z towarem.


Serwis pogwarancyjny obejmuje:

Naprawę – wymianę zużytych lub uszkodzonych podzespołów i ich regulację.

Konserwację – ogólny przegląd techniczny urządzenia 

Przekazanie urządzenia do naprawy pogwarancyjnej oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia odpłatnych usług serwisowych.